Суббота, 03.12.2022, 11:15
| RSS
Бесплатная виртуальная юридическая библиотека
Категории раздела
Предпринимательство [7]
Книги издательства "Фактор"
Административное право [5]
Административный процесс [3]
Административное судопроизводство [1]
Кодекс адміністративного судочинства
Гражданское право [49]
Гражданский процесс [18]
Хозяйственное право [10]
Арбитражный процесс [3]
История государства и права [11]
Жилищное право [2]
Криминалистика [7]
Криминология [6]
Международное частное право [3]
Теория государства и права [14]
Уголовное право [17]
Уголовный процесс [10]
Юрид. психология и деонтология [8]
Поиск
Реклама
Статистика
Главная » Файлы » Хозяйственное право

Аграрне право України : Підручник / За ред. О. О. Погріб ного. — К.: Істина, 2007. — 448 с.
[ Скачать с сервера (622.7 Kb) ] 21.10.2008, 13:04

Зміст
Розділ 1
Предмет, метод, принципи і система аграрного права

§ 1. Аграрне право як галузь права,
його історичні витоки та особливості  6
§ 2. Предмет аграрного права України;
його зміст та особливості 8
§ 3. Принципи аграрного права України 13
§ 4. Система аграрного права України  15
Розділ 2 Розвиток науки аграрного права
§ 1. Поняття науки аграрного права 19
§ 2. Становлення української науки
сільськогосподарського (аграрного) права » 22
§ 3. Основні напрями аграрно-правових
наукових досліджень на сучасному етапі  27
3.1. Проблеми сучасного наукового правового
забезпечення аграрної реформи в Україні 27
3.2. Наука про розвиток сучасного аграрного
законодавства та розробку його теоретичних засад 31
3.3. Нові правові інститути аграрного права України;
проблеми їх розвитку; роль юридичної науки
в їх обгрунтуванні • 35
§ 4. Представники науки аграрного права України  45
Розділ З Джерела аграрного права
§ 1. Особливості джерел аграрного права  72
§ 2. Конституція України — правова основа
джерел аграрного права -74
§ 3. Закони — основні джерела аграрного права  ....75
§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права ...77
§ 5. Локальні нормативні акти  —80
Розділ 4 Аграрні правовідносини
§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин .......87
§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини -91
§ 3. Зовнішні аграрні правовідносини .92
 
Розділ 5 Суб'єкти аграрного права
§ 1. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права  94
§ 2. Особливості правового статусу
суб'єктів аграрного господарювання  99
§ 3. Загальні засади створення та ліквідації
суб'єктів аграрного господарювання 102
Розділ 6
Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК
§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі  107
§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК 113
§ 3. Правове регулювання паювання  119
§ 4. Правові засоби формування
інфраструктури аграрного ринку 125
§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в аграрному секторі 129
§ 6. Правове забезпечення формування ринку
сільськогосподарської техніки  133
§ 7. Правове регулювання ринку зерна  137
§ 8. Правове регулювання ринку цукру  143
§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну ..145
Розділ 7
Державне регулювання сільського господарства
§ 1. Правові засади державної регулятивної
діяльності в сільському господарстві  : 148
§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності
державних органів у сільському господарстві  150
§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання
сільського господарства 156
§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПК 161
Розділ 8
Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій
§ 1. Поняття виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ
сільськогосподарських підприємств
та її правове регулювання  166
§ 2. Загальна характеристика фінансової
діяльності сільськогосподарських підприємств
та її правове регулювання  170
Розділ 9
Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села
§ 1. Поняття соціального розвитку села 183
§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села  186
§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села
та зайнятості сільського населення .....188
§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного
господарства на селі  190
§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування
жителів сільського населення  194
Розділ 10
Відповідальність за порушення аграрного законодавства
§ 1. Поняття відповідальності за порушення
аграрного законодавства 200
§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві 202
§ 3. Матеріальна відповідальність працівників
сільськогосподарських підприємств  203
§ 4. Майнова відповідальність
за аграрні правопорушення 206
§ 5. Адміністративна відповідальність
за порушення аграрного законодавства 210
Розділ 11
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття і склад земель
сільськогосподарського призначення  213
§ 2. Землі сільськогосподарського призначення
як об'єкт правового регулювання 214
§ 3. Особливості правового режиму земель
сільськогосподарського призначення  ...217
§ 4. Права та обов'язки сільськогосподарських
землекористувачів  221
Розділ 12 Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 1. Правові форми використання природних
ресурсів у сільському господарстві 228
 
§ 2. Правове регулювання водокористування
в сільському господарстві 230
§ 3. Правове регулювання надрокористування
в сільському господарстві 233
§ 4. Правове регулювання використання
тваринного світу у сільському господарстві 237
§ 5. Правове регулювання використання
рослинного світу в сільському господарстві  241
§ 6. Правове регулювання лісокористування
в сільському господарстві 244
Розділ 13
Правове становище господарських товариств в АПК
§ 1. Поняття та загальна характеристика
правового становища господарських товариств в АПК 247
§ 2. Правовий статус сільськогосподарських
акціонерних товариств 248
§ 3. Правовий статус сільськогосподарських
товариств з обмеженою відповідальністю 253
§ 4. Особливості правового статусу
найманих працівників у сільськогосподарських
акціонерних товариствах і товариствах
з обмеженою відповідальністю 255
§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств
з обмеженою відповідальністю  258
Розділ 14
Правовий статус сільськогосподарського кооперативу
§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів  261
§ 2. Правові умови та порядок створення
сільськогосподарських кооперативів  266
§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів  268
§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах 271
§ 5. Правовий режим майна та землі
сільськогосподарського кооперативу  276
§ 6. Органи управління та контролю
сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція  .....280
§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації
сільськогосподарських кооперативів  283
Розділ 15
Правове становище фермерських господарств
§ 1. Поняття та загальна характеристика
правового статусу фермерських господарств  287
§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства
та припинення його діяльності 289
§ 3. Земельні правовідносини у фермерському
господарстві 294
§ 4. Майнові правовідносини у фермерському
господарстві • 297
§ 5. Правове регулювання господарської
діяльності фермерського господарства ....298
§ 6. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами
та страховими організаціями 300
Розділ 16 Правове регулювання ведення особистих селянських господарств
§ 1. Поняття та основні ознаки особистого
селянського господарства 304
§ 2. Правовий режим майна особистого
селянського господарства 308
§ 3. Правовий режим земель особистого
селянського господарства 310
§ 4. Державна підтримка особистих
селянських господарств 312
Розділ 17 Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств  314
§ 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними
сільськогосподарськими підприємствами 317
Розділ 18 Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
§ 1. Загальна характеристика законодавства
про окремі види сільськогосподарської діяльності 324
А. Правове регулювання тваринництва 325
§ 2. Загальна характеристика правового
регулювання галузі тваринництва  325
§ 3. Правове регулювання племінної справи
у тваринництві 327
§ 4. Правове регулювання бджільництва  332
§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції 335
§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини  340
§ 7. Правова охорона прав на штами
мікроорганізмів  346
Б. Правове регулювання рослинництва  348
§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин  348
§ 9. Правове регулювання насінництва  356
§ 10. Правове регулювання захисту рослин  360
§11. Правові аспекти вирощування
наркотичних рослин  364
Розділ 19 Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)
§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин
у сільському господарстві 367
§ 2. Класифікація договірних зобов'язань
у сільському господарстві 369
§ 3. Контрактація та інші окремі договори
щодо реалізації сільськогосподарської продукції  371
§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних
закупівель сільськогосподарської продукції  378
Розділ 20 Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві
§ 1. Науково-технічна продукція
як об'єкт правового регулювання та обігу
в сільському господарстві 381
§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав
на її використання  385
2.1. Права на сорт як окремий предмет
договору на використання науково-технічної
продукції  385
2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві
як окремий предмет договору на використання
науково-технічної продукції  395
§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
робіт у сфері сільського господарства  398
Розділ 21 Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції  406
§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції  407
§ 3. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції  411
Розділ 22
Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві
§ 1. Загальна характеристика законодавства
про охорону довкілля в сільському господарстві  413
§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших
природних ресурсів у сільському господарстві  415
§ 3. Правовий інститут меліорації земель
у сільському господарстві  423
§ 4. Правове регулювання хімізації
сільського господарства  426
§ 5. Правове регулювання поводження
з відходами сільського господарства  430
§ 6. Правове регулювання застосування
біотехнологій у сільському господарстві 433
§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах
надзвичайних екологічних ситуацій  436

Категория: Хозяйственное право | Добавил: weblibrary
Просмотров: 11688 | Загрузок: 3924